Rohmilchstudie

Risicobeoordeling van de consumptie van rauwe melk en mogelijke gevolgen

De studie die tijdens de projectperiode is uitgevoerd, had betrekking op de consumptie van rauwe melk. Rauwe melk is een riskant voedingsmiddel. De omvang van de consumptie en de marketing in NRW is niet bekend. Om de veiligheid van de consument te verbeteren, zijn maatregelen in alle stadia van het op de markt brengen onderzocht. De studie heeft de relevantie van rauwe consumptiemelk in Noordrijn-Westfalen onderstreept. Op basis van de beschikbare gegevens en de ontwikkelingen in de landbouw werden een beoordeling en een procedure voor het schatten van de verdere ontwikkeling van de consumptie van rauwe melk gepresenteerd.

Bron: Angelina Litvin/Unsplash

In nauw overleg met het MKULNV zijn de volgende gebieden systematisch onderzocht: Risicobeoordeling: Op basis van het wetenschappelijk advies van de EFSA zijn de risico’s onderzocht die in Noordrijn-Westfalen van bijzonder belang kunnen zijn (brucellose: status brucellose en leukosevrij, maar ook Coxiella burnetii). Gevolgen voor de volksgezondheid: Er is onderzocht of er relevante criteria zijn voor het optreden van infecties bij de mens die terug te voeren zijn op de consumptie van rauwe melk in Noordrijn-Westfalen. Monitoring: Op basis van de beschreven landbouwsituatie en risicobeoordeling zijn aanbevelingen voor zelfcontrole en de acties van de monitoringautoriteiten in Noordrijn-Westfalen afgeleid. Bijzondere aandacht werd besteed aan het toezicht op de gezondheid van de dieren, het toezicht op de naleving van de voedselhygiëne en het toezicht op infecties. Raadpleging: Op basis van de landbouwstructuur, de risicobeoordeling en de monitoringbenadering is vastgesteld op welke gebieden de veehouders en de marketeers van rauwe melk aanvullende informatie kunnen krijgen. Consumenteninformatie: Op basis van de tot dan toe opgestelde documenten is een concept voor consumenteninformatie ontwikkeld. Het ingediende verslag is opgesteld op basis van de beschikbare wetenschappelijke documenten. Daarnaast zijn besprekingen gevoerd met de toezichthoudende autoriteiten en andere relevante belanghebbenden.

Voor de bovengenoemde onderwerpen is een analyse, evaluatie en aanbeveling voor actie ontwikkeld. Het project zou dus qua tijd en inhoud kunnen worden afgerond zonder dat er sprake is van significante afwijkingen van de goedgekeurde subsidie.

  • Subsidieprogramma: MKULNV NRW
  • Budget: 22.264 Euro
  • Looptijd: 09/15 - 12/15
  • Partners: GIQS