Tierschutz – NRW-Geflügelerklärung

Uitgang uit de routinematige inkorting van de bovensnavel bij legkippen en vleeskalkoenen

De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft met andere deelstaten een overeenkomst bereikt om de routinematige verkorting van de snavels bij legkippen en mestkalkoenen in de conventionele pluimveehouderij zo mogelijk vóór eind 2016 geleidelijk af te schaffen. Tegen deze achtergrond hebben de deelstaat Noordrijn-Westfalen, vertegenwoordigers van de pluimvee- en dierenwelzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven overeenstemming bereikt over de uitvoering van een wetenschappelijk begeleid proefproject in Noordrijn-Westfalen in het kader van een gezamenlijke verklaring over het afzien van de verkorting van de snavel bij leghennen en kalkoenen, die technische ondersteuning zal bieden voor het scenario van de geleidelijke afschaffing.

De “routinematige” inkorting van de bovensnavel van leghennen in de conventionele pluimveehouderij wordt vooral beschouwd als de meest effectieve methode tegen kannibalisme en verenpikken bij leghennen en wordt daarom bijna overal in Europa gebruikt. Hoewel de verkorting van de snavel zelf nu zo diervriendelijk mogelijk wordt uitgevoerd met behulp van de minimaal invasieve infraroodmethode, moet het toch kritisch worden bekeken in het licht van het dierenwelzijn, omdat het juridisch gezien een amputatie is. Volgens de bepalingen van de Dierenwelzijnswet kan dit alleen in individuele gevallen op basis van een officiële ontheffingsvergunning. Bovendien beweert deze methode niet alle multifactoriële oorzaken van kannibalisme en verenplukken bij leghennen weg te nemen.

Bij de conventionele opfok en vetmesting van vrouwelijke en mannelijke kalkoenen wordt de bovensnavel van eendagskuikens in de broederij verkort. Dit is bedoeld om ernstige schade aan het dier en een verhoogde sterfte door verenpikken en kannibalisme te voorkomen of tot een minimum te beperken. In Duitsland wordt het inkorten van de snavels van eendagskuikens uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel in de broederij met behulp van de infraroodmethode. De infraroodmethode wordt momenteel beschouwd als een brugtechnologie voor de behandeling van snavels. De bekkorting zelf is echter een amputatie die volgens de bepalingen van de Wet op het dierenwelzijn alleen in individuele gevallen op basis van een officiële ontheffingsvergunning mag worden uitgevoerd. Men is het er dan ook over eens dat de doelstelling om beknotting van de snavels te voorkomen, krachtdadig moet worden nagestreefd.

Wetenschappelijk ondersteund project

In april 2014 heeft de Conferentie van de ministers van Landbouw van de Bondsregering en de deelstaten zich gebogen over de “Uitfasering van de bekkorting bij leghennen tegen 2016”. Nordrhein-Westfalen heeft samen met de deelstaat Nedersaksen en negen andere deelstaten afgesproken om de interventie eind 2016 geleidelijk af te bouwen. Nordrhein-Westfalen eist hetzelfde van kalkoenen. Daartoe is een “begeleidend scenario voor de geleidelijke afschaffing” bedoeld, dat de voorwaarden moet scheppen om vanaf eind 2016 geen officiële vergunningen meer af te geven voor het verkorten van de snavels bij pluimvee en zo te kunnen afzien van routinematige bekkorting bij pluimvee.

Die landwirtschaftlichen Mitunterzeichner der NRW-Erklärung nehmen dieses zur Kenntnis und verweisen ungeachtet dessen auf die Protokollerklärung** zu dieser Erklärung. Vor diesem Hintergrund verständigen sie sich auf die Durchführung eines wissenschaftlich begleiteten Projektes, welches der fachlichen Unterstützung des Ausstiegsszenarios dient. Dazu soll in Nordrhein-Westfalen im Rahmen von Praxisstudien mit wissenschaftlicher Begleitforschung in analoger Anwendung und aufbauend auf den niedersächsischen „Empfehlungen zur Verhinderung des Auftretens von Federpicken und Kannibalismus bei Jung- und Legehennen“ vom 17. Februar 2015 der Fütterungsaspekt schwerpunktmäßig untersucht werden. Hierbei geht es um mit der Fütterung im Zusammenhang stehende Stoffwechselprozesse.

Partners

Naast het Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen worden de bovengenoemde initiatieven om te voorkomen dat de snavel van legkippen en kalkoenen wordt ingekort, door de volgende instellingen ondersteund:

* Dräger heeft een permanente ammoniak sensor (Dräger Polytron 8000 met DrägerSensor® NH3 FL) ontwikkeld die gebruikt kan worden voor het continu meten van ammoniakconcentraties in dierenstallen gedurende meerdere jaren. De ammoniakmeetinstrumenten zullen in het project worden gebruikt om de schadelijke gasammoniak te monitoren. Dräger is van plan het project te ondersteunen door acht ammoniakmeters in bruikleen te geven en te installeren op geselecteerde deelnemende boerderijen.

** Protocolverklaring van de pluimvee-industrie: De oorzaken die leiden tot verenpikken en kannibalisme worden niet volledig begrepen. De gebeurtenissen verschillen ook aanzienlijk tussen de verschillende pluimveesoorten en kunnen als multifactorieel worden geclassificeerd. Het is niet automatisch mogelijk om de bevindingen uit de leghennensector over te dragen aan kalkoenen. Zo is het agressiegedrag van kalkoenen van nature meer uitgesproken dan dat van kippen. In een gezamenlijk experiment van de Kamers van Landbouw van Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen (2011/2012) was het verliespercentage voor hanen met ongesneden snavels twee keer zo hoog als voor kalkoenen met verkorte snavels. Bovendien werd bij onbehandelde dieren een verviervoudiging van het aantal verwondingen als gevolg van het plukken van schade vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de nieuwe “Bundeseinheitliche Eckwerte für eine Vereinbarung zur Haltung von Mastputen” in oktober 2013 werden managementeisen, getuigschriften van vakbekwaamheid en de behoefte aan arbeidsmaterialen ter voorkoming van verenpikken en kannibalisme gedefinieerd. De kern van de nieuwe parameters is het “programma voor gezondheidscontrole”, dat gegevens verzamelt op basis van indicatoren voor dierenwelzijn en de risicosituatie op de werkplek beoordeelt. Samen met de wetenschap moeten de factoren die vederpikken en kannibalisme in de hand werken, worden geïdentificeerd om op deze basis in de toekomst te kunnen afzien van het verkorten van de snavels. Volgens de huidige wetenschappelijke kennis wordt, naast de factoren van het leefmilieu in de veeteelt en de fokkerij, een aanzienlijke invloed toegeschreven aan de voedingsfactor op het voorkomen van verenpikken en kannibalisme.

  • Subsidieprogramma: MKULNV NRW
  • Looptijd: 07/15 - 12/16
  • Budget: 31.050 Euro
  • Partners: GIQS + 8