Onze Bodem

Begin juli 2021 heeft het Bestuur van de Euregio Rhein-Waal het project UNSER BODEN/ONZE BODEM goedgekeurd als prioriteit II-kaderproject van het INTERREG V A-programma met een budget van 50.000 euro. Het project wordt gecoördineerd door GIQS en heeft onder meer tot doel praktische tests uit te voeren voor nieuwe bodemverbeteringsmaatregelen.

Tractor in het veld | Bron: Ollie Craig/Pexels

Op bijna alle gronden, of het nu in de landbouw, openhaar groen of natuur, is op dit moment sprake van degradatie van de bodem als gevolg van stikstofdepositie, verzuring en verdichting. ln de landbouw wordt momenteel slechts geteeld in de bovenste 15 tot 25 cm. Daaronder zit een sterk verdichtte ploegzool. Landbouwgewassen wortelen dan ook niet dieper dan deze beperkte teeltlaag. Ze worden hoofdzakelijk gevoed met een beperkte diversiteit aan direct opneembare mineraten afkomstig uit kunstmest of drijfmest. Dat zorgt voor minder weerbare planten met een grotere gevoeligheid voor ziektes en plagen. Ook zijn de planten die op deze wijze geteeld worden extra kwetsbaar voor een tekort of overschot aan water. Beiden situaties komen met de klimaatverandering steeds frequenter voor. Door de sterke bodemverdichting is er nauwelijks gasuitwisseling mogelijk tussen bodem en atmosfeer, waardoor er ook geen bodemleven kan ontstaan. Juist de symbiose tussen bodemleven en gewas is essentieel voor is essentieel voor gezonde gewassen (zowel planten als bomen).

Binnen dit project wordt gezocht naar een methode om eenmalig en volvelds:

  • De ploegzool te doorbreken;
  • De verdichting zoveel mogelijk op te heffen;
  • Het dieper inbrengen van een grote diversiteit aan natuurlijk mineralen en sporenelementen.

Hierdoor worden gewassen in staat gesteld om dieper te wortelen (70 à 80 cm). En ze hebben een grotere diversiteit aan mineralen en Sporenelementen tot hun beschikking, wat leidt tot meer weerbaarheid en hogere auto-immunologie. Water kan beter infiltreren, wordt hier beter vastgehouden en verspreidt zieh ook egaler over de bodem. Hierdoor zijn de gewassen veel minder gevoelig voor tekort of overschot aan water.

Dieper wortelende planten brengen het bodemleven dieper in de bodem. Ook zorgen afstervende wortels voor een hoger gehalte aan organische stof. Bijkomend verschijnsel is dat ook koolstof dieper in de bodem wordt vastgelegd.

De bedoeling is dat de volveldse bodemverbetering zoals boven beschreven een eenmalige actie is. Daarna zal de bodem normaal gesproken steeds verder verbeteren (regeneratieve landbouw).

In dit project willen we via een aantal beperkte praktijktesten helder krijgen welke methodiek haalbaar is (zowel praktisch als financieel) om de ploegzool te doorbreken:

  • Ontwikkeling van een aanpassing op bestaande lange cultivatortand
  • Plaatsing van een reservoir met bodemverbeteringsmiddelen achter op de trekker
  • Gekeken wordt ook naar de mogelijkheid om gaten te boren en met luchtdruk te ‘ ploffen’

Bovengenoemde methoden zouden in een vergelijkbaar effect moeten resulteren, maar tegen veel lagere kosten. Daardoor wordt het mogelijk om grote oppervlakten volvelds te behandelen.

Projectpartners

Het eenjarige project wordt gecoördineerd door GIQS en uitgevoerd samen met het aannemingsbedrijf de Mulder & Strijbos uit het Duits-Nederlandse grensgebied.

Geldgevers

Onze Bodem wordt medegefinancierd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het wordt begeleid door de programmamanagement van de Euregio Rhein-Waal.

  • Subsidieprogramma: INTERREG V A
  • Budget: 50.000 Euro
  • Looptijd: 04/21 - 03/22
  • Partners: GIQS + 1