GIQS in der Fleischerzeugung

Geïntegreerde grensoverschrijdende kwaliteitsborging in de vleesproductie

Voor het eerst werken universiteiten, productie-, slacht- en verwerkingsondernemingen alsook controlerende instanties van de overheid in Nederland en Duitsland samen om het kwaliteitsmanagement in de vleessector te verbeteren. Er wordt gewerkt aan Tracking en Tracing en productbegeleidende informatieuitwisseling en er wordt gezocht naar methodes om kwaliteitsmanagement te gebruiken voor planning en optimalisatie van bedrijfs- en ketenprocessen. Het project draagt ertoe bij dat boeren, veeartsen, adviseurs en slachthuizen de kwaliteit van vleesproducten beter kunnen sturen, controleren en borgen. Gezondheidsinformatie over varkens mag bij de grensoverschrijdende handel niet meer verloren gaan.

Bron: GIQS

Publieke en private dienstverleners ondersteunen de gehele productieketen bij het opzetten van een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem op nationaal niveau dat transparantie creëert voor alle betrokken partijen en voor de consument. In de varkensvleesproductie passeren dagelijks een groot aantal biggen, mestvarkens en vlees de Nederlands-Duitse grens, maar aan de andere kant van de grens is geen informatie zoals herkomst- en gezondheidsgegevens nodig voor kwaliteitsborging.

Om deze kenniskloof te dichten, hebben twaalf samenwerkingspartners uit Duitsland en Nederland hun krachten gebundeld in een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Sinds maart 2002 ontwikkelt GIQS instrumenten om het kwaliteits- en gezondheidsmanagement tussen bedrijven te ondersteunen.

Bewezen industriële oplossingen zoals risico- en kwetsbaarheidsanalyse, document- en auditmanagement zijn ook aangepast aan de behoeften van de vleesproductie. Tegelijkertijd werden kleine en middelgrote vleesproductiebedrijven ondersteund bij het opzetten van bedrijfsoverkoepelende kwaliteits- en gezondheidsmanagementsystemen, die zij alleen niet kunnen realiseren, noch op het gebied van personeel, noch op financieel gebied.

Op basis van de gegevens die zijn verzameld in de GIQS-backbone is een beslismodel ontwikkeld om overheids- en onafhankelijke controles beter te combineren, waardoor een risicogerichte antemortem- en postmorteminspectie mogelijk is.

Een model voor de berekening van de rentabiliteit maakte de financiële verschillen tussen de kwaliteitsprogramma’s van de twee landen transparant.

Alle ontwikkelingen zijn in toegepast onderzoek direct getest in drie vleesproductieketens uit Duitsland en Nederland. Na succesvol testen zijn ze toegankelijk geworden voor iedereen die ketengericht gezondheids- en kwaliteitsmanagement wil invoeren of hun bestaande systeem wil verbeteren.

Bedrijven en niet in de laatste plaats consumenten profiteren van de resultaten: gezonde dieren, beter dierenwelzijn, economische productie en meer voedselveiligheid. Daarnaast is de marktpositie van de vleesproducerende industrie aan beide zijden van de grens duurzaam versterkt.

Projectpartners

Geldgevers

GIQS in der Fleischerzeugung wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG III A-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Nederlandse ministerie van Landbouw, de ministeries van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen en de provincie Gelderland. Het wordt begeleid door het programmabeheer van de Euregio Rijn-Waal.

  • Subsidieprogramma: INTERREG III A
  • Budget: 3,3 mln. Euro
  • Looptijd: 03/02 - 12/05
  • Partners: GIQS + 11