AIDA

Allianties voor informatie- en dienstverleningsagentschappen

Dit plan tot associatie is allereerst bedoeld om de concurrentiekracht en de kracht tot economische innovatie van vee- en vleesverwerkende coöperaties en de coöperaties van primaire producenten, die voornamelijk zijn gestructureerd als midden- en kleinbedrijven, te verbeteren. Het innovatie- en ondersteuningsprogramma stelt zich deze organisaties als feitelijke doelgroep. Door ontwikkeling van technische en organisatorische concepten in structuur- en procesorganisatie van gemeenschappelijke managementsystemen voor kwaliteit, gezondheid en gevaren van toeleveranciersketens van de vleessector verkrijgen de verbanden van vee- en vleesverwerking en van de primaire producenten voor het eerst uitgebreide competenties. Zij worden als het ware tot netwerkintegratoren voor het management van leveranciers van slachterijen, hetgeen hun concurrentiepositie wezenlijk versterkt.

Bron: Matthias Zomer/Pexels

Door op te bouwen op methodische en theoretische modellen uit drie verschillende terreinen van onderzoek (preventief gezondheidsmanagement, agrarische bedrijfseconomie en marketing voor agrarische producten en levensmiddelen) worden gelijktijdig innovaties geïnitieerd op twee gebieden:

1. Innovatie van organisaties: De door de twee samenwerkende werkgroepen van de universiteiten van Bonn en Göttingen ontwikkelde modellen leiden tot verandering in de structuur- en procesorganisatie van samenwerkende coöperaties voor vee- en vleesverwerking en die van de primaire producenten. Ten gevolge hiervan kan het overkoepelend aanbod van dienstverlening ten opzichte van de veehouders, maar ook ten opzichte van de slachterijen, worden verbeterd. Het doel gaat in de richting van het opstellen van een structureel en organisatorisch kader voor de oprichting van dienstverleningsagentschappen voor de vleessector. De basis hiertoe wordt geboden door een nieuw aanbod van dienstverleningen op de gebieden kwaliteitsgeoriënteerde stimulerings- en beloningssystemen voor leveranciers, kwaliteitsmarketing en verkoopbevordering en van coördinatie van de waardeketen en het management van de zakelijke relaties. Samenhangend hiermee is tevens de overname van meer verantwoordelijkheid van de organisaties van vee- en vleesverwerking en van de primaire producenten voor de afdekking van de gehele waardeketen.

2. Technische innovaties: Deze worden afgeleid uit een wetenschappelijk tot stand gebracht concept voor het gebruik van webgebaseerde datawarehouse-oplossingen voor gemeenschappelijke gegevensuitwisseling en ketengeoriënteerd kwaliteits- en risicomanagement. Zij dienen, afgestemd op de organisatorische veranderingen in drie groepen van vee- en vleesverwerkende coöperaties en coöperaties van primaire producenten – Noord, West en Zuid – eerst conceptioneel te worden opgesteld en tenslotte in een organisatorisch en technisch plan voor een totaalconcept te worden samengevoegd.

De concepten helpen veehouderijen door middel van het beter kunnen benutten van gemeenschappelijke informatiesystemen die methodes aandragen voor bewaking van kwaliteit, foutpreventie en kostenreducties. Op deze wijze worden vee- en vleesverwerkende coöperaties en coöperaties van primaire producenten in staat gesteld de rol van netwerkintegratoren in het leveranciersmanagement van slachterijen over te nemen. Hiermee kunnen zij hun bestaande functie van groothandel uitbreiden en de concurrentiepositie van de vleesproducerende ketens vergroten. De projectdoelen komen zodoende in bijzondere mate overeen met de stimuleringsdoelstellingen uit de voorstelling van het innovatieprogramma van het ministerie van Voeding, Landbouw en Consumentenbescherming van Duitsland van 9 januari 2007.

Aida staat voor Allianties voor informatie- en dienstverleningsagentschappen, gericht op de horizontale bundeling van coördinatietaken in de vleessector op het gebied van kwaliteits-, gezondheids- en risicomanagement.

Projectpartners

Geldgevers/stuurgroep

Het project werd gefinancierd door het Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) via het Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in het kader van het Innovatiebevorderingsprogramma. Lid van de stuurgroep was ook de Deutsche Raiffeienverband.

  • Subsidieprogramma: BLE
  • Looptijd: 10/07 - 09/10
  • Budget: 3,5 mln. Euro
  • Partners: GIQS + 14